Peculiarities of distribution of unseeded species in crops of perennial grasses, depending on the composition of the grass mixture and the mode of use of the grass

  • V. Olifirovich
Keywords: perennial grasses, weeds, species composition, grass mixtures, mode of use

Abstract

The article investigated the species composition and dynamics of changes in the contamination of agrophytocenoses of perennial grasses, depending on the composition of the grass mixture and the mode of use of the grass stand. In the crops of perennial grasses, 34 weed species belonging to 12 botanical kind were found in the first three years of use of the grass stand. In the structure of weed infestation of perennial grasses, the species of the Astra kind of weeds dominated, which were represented by stanktis annual, dandelion, yarrow, field thistle.

References

Storchous I.M. (2011) Stratehiia i taktyka kontroliu zaburianenosti [Strategies and tactics for control of running-up]. Ahrobiznes sohodni. № 14. S. 15. [in Ukrainian].

Petrychenko V.F., Kvitko H.P., Tsarenko M.K. ta in. (2008) Naukovi osnovy intensyfikatsii polovoho kormovyrobnytstva v Ukraini [Scientific bases of intensification of field fodder production in Ukraine]. Vinnytsia: FOP Danyliuk V.H. 240 s. [in Ukrainian].

Petrychenko V.F., Korniichuk O.V. (2012) Stratehiia rozvytku kormovyrobnytstva v Ukraini [Strategy for the development of feed production in Ukraine]. Kormy i kormovyrobnytstvo. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk. Vinnytsia: FOP Danyliuk V.H. Vyp. 73. S. 3—10. [in Ukrainian].

Stotska S.V. (2015) Vplyv elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia Trifolium pratense L. na fitosanitarnyi stan travostoiu ta rozvytok korenevoi systemy [Influence of elements of Trifolium pratense L. cultivation technology on phytosanitary condition of grasses and development of root system]. Visnyk ZhNAEU. № 1 (47), t. 1. S. 203—210. [in Ukrainian].

Klapp E. (1961) Senokosy i pastbishcha [Hayfields and pastures]: Per. s nem. N.S. Arkhangel'skogo. Moskva: Sel'khozizdat. 399 s. [in Russian].

Yarmoliuk M.T., Sedilo H.M., Konyk H.S. ta in. (2013) Ahroekobiolohichni osnovy stvorennia ta vykorystannia luchnykh fitotsenoziv [Agroecobiological bases of creation and use of meadow phytocenoses]: monohr. Lviv: SPOLOM. 304 s. [in Ukrainian].

Toomre R.I. (1966) Dolgoletniye kul'turnyye pastbishcha [Long-term cultivated pastures]. Moskva: Kolos. 400 s. [in Russian].

Babych A.O. (Ed.). Metodyka provedennia doslidiv po kormovyrobnytstvu (1994) [Methods of conducting experiments on feed production]. Vinnytsia: Derzhavna kartohrafichna fabryka. 87 s. [in Ukrainian].

Veselovskyi I.V., Lysenko A.K., Manko Yu.P. (1988) Atlas-vyznachnyk burianiv [Weed Identifier Atlas]. Kyiv: Urozhai. 72 s. [in Ukrainian].

Melnychuk A.S., Kovalevska A.M. (1972) Atlas naibilsh poshyrenykh burianiv Ukrainy [Atlas of the most common weeds in Ukraine]. Kyiv: Urozhai. 204 s. [in Ukrainian].

Koroviakova T.O., Tykhonova O.M. (2013) Tsenopopuliatsii invaziinoho vydu Stenactis (Phalacroloma) annua (L). Cass. na zaplavnykh lukakh richky Psel (Sumska oblast) [Cenopopulations of the invasive species Stenactis (Phalacroloma) annua (L). Cass. on the floodplain meadows of the river Psel (Sumy region)]. Chornomorskyi botanichnyi zhurnal. T. 9, №. 4. S. 515—525. [in Ukrainian].

Koroviakova T.O., Tykhonova O.M. (2015) Periodyzatsiia ontohenezu Stenactis (Phalacroloma) annua ta vyvchennia ontohenetychnoi struktury populiatsii v umovakh hospodarskoho korystuvannia zaplavnymy lukamy [Periodization of ontogenesis of Stenactis (Phalacroloma) annua and study of ontogenetic structure of populations in the conditions of economic use of floodplain meadows]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia : Biolohichni nauky. № 2. S. 60—66. [in Ukrainian].

Published
2018-11-19
How to Cite
Olifirovich, V. (2018). Peculiarities of distribution of unseeded species in crops of perennial grasses, depending on the composition of the grass mixture and the mode of use of the grass. Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Plant Protection and Quarantine, (64), 120-127. https://doi.org/10.36495/1606-9773.2018.64.120-127